வியாழன், 17 ஆகஸ்ட், 2017

தமிழாயிரம்

தமிழாயிரம்
9. தமிழ்ப் பிறப்புணா்வு
1.       மூன்றென்ற தாந்திரா் மூண்ட மராத்தியா்
          ஏன்றவோர்  ஆங்கிலா் எண்.

2.       எண்ணினால் இன்னும் இசலாம் பிரெஞ்சினா்
          நண்ணிய போர்த்து நலிப்பு.

3.       நலித்த களப்பிரா் பல்லவா் என்னக்
          கலித்தவா் தம்மையும் காண்.

4.       கண்டதால்நாம் கண்டபயன் உண்டாயின் இன்றேனும்
          ஒன்றாதல் வேண்டாமோ ஓா்ந்து

5.       ஓர்ந்து கடைப்பிடித் தொன்றானால் அண்டையார்
          சேர்ந்தார்க்கும் இன்னல் எது?

6.       எதுவும் இழப்போம் இழிப்பும் உறுவோம்
          இதுவும் பிறப்பா இழிவு.

7.       இழிந்த உடையை இறுக்கி உடுப்போம்
          இழிந்த மயிரதை ஏன்?

8.       எனவென்ன ஏங்காமல் ஏறுபோல் பீடு
          நினைவோம் நிமிர்வோம் உடன்.

9.       உடன்கூடி நிற்க ஒருவழி உண்டாம்
          மடற்றேன் றமிழை மதித்து.

10.     மதிப்பாய் தமிழப் பிறப்பை மதிப்பாய்க்

          குதிப்பாய் குளிர்வாய் குறித்து.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக